Biểu giá Zoho Mail

Mail

 • Lưu trữ email cho nhiều miền

 • Bí danh tên miền

 • Định tuyến email

 • Chia sẻ email và thư mục

 • Streams - Công cụ cộng tác

 • Truy cập ngoại tuyến

 • Thu hồi email

 • eWidget và Không gian nhà phát triển

 • Nhiệm vụ, Ghi chú và Dấu trang

 • Truy cập IMAP/POP trong ứng dụng email

 • Tập tin đính kèm lớn lên đến 250 MB

 • Exchange Activesync

 • Ứng dụng di động cho iOS và Android

Calendar

 • Lịch dùng chung

 • Lịch nhóm

 • Xếp lịch hẹn

 • Đồng bộ lịch

 • Lịch trên thiết bị di động

Mail

 • Mọi thứ có trong gói MAIL LITE +

 • Tập tin đính kèm lớn lên đến 1 GB

 • Lưu trữ và eDiscovery

 • Khôi phục và sao lưu email

 • Gắn nhãn trắng

 • S-MIME

Calendar

 • Mọi thứ có trong gói MAIL LITE +

 • Đặt trước tài nguyên

 • Đặt phòng hội nghị với cơ sở vật chất phù hợp dành cho các cuộc họp.

Tải bộ ứng dụng giao tiếp hoàn chỉnh với email doanh nghiệp và các ứng dụng văn phòng trực tuyến.

Workplace bao gồm:

 • Email doanh nghiệp an toàn

 • Trình quản lý tập tin trực tuyến

 • Trình xử lý văn bản trực tuyến

 • Bảng tính trực tuyến

 • Phần mềm thuyết trình

 • Chat tức thì

 • Phần mềm họp trực tuyến

 • Mạng nội bộ và cộng tác